Om Markens Grøde Lesja

Markens Grøde Lesja

Prosjektplan for 2012, 2013 og 2014

Markens Grøde Lesja består av et styre og elleve lag og foreninger i Lesja. Organisasjonen er frivillig og registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonen har som mål å arrangere kulturdager i Lesja som går over en eller to helger i juli måned hvert år.

 

Arrangement gjennom 6 år:

Markens Grøde ble arrangert for første gang i 2006. Da ble det satt opp en forestilling av Kut Hamsuns Markens Grøde i låven på Flittie Gård. Dette var i regi av Visjoner teater som presenterte Markens Grøde som en treårig låveturne der låver over hele landet ble tatt i bruk. Forestillingen ble spilt av to profilerte norske skuespillere, Juni Dahr og Gard Eidsvold To forestillinger ble spilt og samme helg ble det holdt flere arrangement med Markens Grøde som tema. Helgen skapte interesse både hos innbyggere og tilreisende til Lesja. Komiteen fikk innspill om at Markens Grøde kunne bli et årlig sommer arrangement på Lesja.

Markens Grøde Lesja ( MGL ) har blitt arrangert hvert år siden. Selv om arrangementet Markens Grøde har holdt på navnet til Hamsuns berømte verk, finnes det ikke direkte tilknytning til dette hvert år. Arrangementet har beholdt navnet fordi styret mener dette passer godt og assosierer med de verdier vi ønsker å formidle med vårt arrangement her på Lesja; kultur, natur, landbruk, vekst og næring.

Ideen om å samle arrangementene i MGL under et tema har blitt ivaretatt. Temaet skal knytte seg som en rød tråd gjennom de forskjellige arrangementene som strekker seg over hele bygda fra ”sør” til ”nord”.

Temaer som er brukt i gjennomførte arrangement:

2006: Markens Grøde

2007: Markens Grøde Lesja- ei reise gjennom tid.

2008: Markens Grøde Lesja- eit kulturelt mangfald.

2009: Markens Grøde Lesja- kvardagsliv og tradisjonar fram til vår tid.

2010: Markens Grøde Lesja.- skaperglede.

2011: Markens Grøde Lesja- Tre- frå skogsdrift til moderne design.

 

 

Visjon for Markens Grøde Lesja fra 2006:

Vi ynskjer ” å styrke samhaldet i bygda, løfte oss litt ut av kvardagen, og setja fokus på viktige verdiar Lesja står for”. Vi ynskjer å vise korleis vi kan koble profesjonell kultur med lokal kultur, landbruk og næringsutvikling, ei kobling som kan føre til nye, spanande produkt. Vi vonar at eit slikt arrangement vil vera med på å setje Lesja på kartet som ei bygd som tenkjer nytt og set teori ut i praksis.

Ny visjon fra 2012

Styret i Markens Grøde Lesja vil:

  • Arbeide for å styrke samhaldet i bygda
  • Gje alle ein frisk pust i kvardagen
  • Setja fokus på dei verdiane Lesja står for
  • Kople lokal kultur med profesjonell kultur
  • Skape møteplassar der fastbuande, utflytta og hyttefolk kan møtast

 

 

Arrangement 2013 og 2014:

Tema

Tema for 2013 blir utarbeidet høsten 2012.

Tema for 2014 blir utarbeidet høsten 2013.

Planlegging

Hvert års arrangement planlegges fra høsten året før.

Etter gjennomført arrangement i august, vil styret evaluere gjennomføringen. Det skrives rapport og regnskapet sluttføres. Når dette arbeidet er gjort er det på tide å tenke nytt for neste år. Enkelte ganger har organisasjonens medlemmer fått innspill fra deltakere til ris og ros. Det er som regel innspill som ideer og tankevekkere til hvordan vi kan organisere og arrangere nytt, eller om det er noe deltakere satte stor pris på og gjerne vil oppleve igjen eller i større grad. Rapporten kan gjenspeile noe av dette, samt belyse veien vi ønsker å går videre.

MGL har i år gjort vedtektsendringer, og flyttet årsmøtet fra vår medio april til høst medio november. På denne måten blir nye styremedlemmer valgt inn tidlig i planleggingsfasen og kan delta i utforming av neste års prosjekt. En engasjerer også medlemmer av organisasjonen tidlig i planlegging ved å arrangere et slikt allmøte på høsten. Det blir på denne måten enklere å få medlemmer til å komme med innspill til arrangementet, og også hvordan de selv kan bidra i planlegging og gjennomføring.

Utvikling

Arrangementet har tatt sin form, og dette er noe folk kjenner igjen. Utviklingen kan skje gjennom de forskjellige arrangementene i MGL, og vi kan utvikle gjennom temaet som er overordnet for disse.

MGL skal være et kulturarrangement som gjenspeiler verdier som Lesja står for.

– Tur: Gjennom tur- programmet kan vi vise fram bygda på en flott måte, formidle lokal kultur og historie. Det skal være gjevt å være på tur! Noe en kan strekke seg etter er å bli en slags Lesja ambassadør som tilegner seg kunnskap, blir kjent med det lokale, og mer kjent blant folk i bygda ( eks. hyttebeboere, andre interesserte ). Vi kan også produsere pin/knapper som turmerker. Pin kan vise logo til MGL med årstall, kanskje turmål. Et fint minne for deltakere. Vi kan arrangere turquizz, med spørsmål fra turen, en MGL After- tour quizz.

– Martnasdag:

Martnasdagen arrangeres på Lesja bygdatun. Lokale og regionale utstillere blir invitert. Dagen er en viktig møteplass for lokale, utflyttere som er hjemme på besøk, hyttebeboere og tilreisende. Martnasdagen har et utviklingspotensial. MGL har inntjening i form av inngangsbilletter til bygdatunet, dette i samarbeid med Lesja bygdemuseum. Denne inntjeningen har til nå vært avgjørende for inntektspotensialet MGL har. De fleste arrangement i MGL baseres på gratis deltakelse. Ved å sette sammen egne martnaskomiteer kan en bidra til at arrangementet får et ekstra løft. Nye tanker omkring inntjening, utstillere, aktiviteter, sceneshow etc. kan bidra til utvikling av martnasdagen.

– Aktivitetsdag:

I 2011 ble den tradisjonelle martnasdagen på Lesjaskog arrangert som en aktivitetsdag. Utstillere har liten inntjening, og komiteen valgte å kalle det en aktivitetsdag ved å basere dagen på opplevelser og som en møteplass. Aktivitetsdagen på Lesjaskog har også utviklingspotensial, og kan med samme organisering som martnasdagen skape nye tanker rundt organisering og gjennomføring.

– Konserter:

Konserter med profilerte artister kan være et trekkplaster for besøkende fra hele Norge. En kan ikke ta sikte på inntjening i forhold til billettinntekter av et slikt arrangement. Skal en satse på gode artister må en regne med å betale mellom kr. 70- 100 000 alt inkludert. Det finnes en begrensning i forhold til billettinntekter, kulturhuset har begrensning i antall plasser, og det er en øvre grense for hva en kan ta per billett. MGL har planlagt ute- konserter i tidligere arrangement, men dette har enten vært lite besøkt, eller været har skapt problemer med gjennomføring, noe som har ført til økonomisk tap for arrangementet. Arrangementet må finne inntjening på annen måte , ved f. eks servering, salg av artikler ( Spin- off ), etc.

 

– Økonomi:

Tilskuddsordninger:

MGL har tidligere søkt div. tilskuddsordninger med forskjellige resultat og erfaringer.

Institusjoner som er søkt tidligere er blant annet Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen Dnb Nor, og Oppland Fylkeskommune.

Arrangementet får avslag på at det gir for lite ringvirkninger til områder utenfor kommunen, det faller ikke inn under satsingsområdet, eller at det ikke er hovedvekt på arrangement for barn og unge.

MGL har rommet mange type arrangement, kanskje har det noen år blitt for bredt til å kunne vise til et bestemt tema eller sjanger. En løsning kan være å dele opp arrangementet, og søke eksempelvis på en konsert eller et avgrenset arrangement som faller inn under satsingsområdet hos aktuelle organisasjoner hvor en kan søke om midler.

Erfaringen med å søke tilskuddsordninger, er lang saksbehandling, og at en får svar når det er kort tid til gjennomføring av arrangement. Da har det vært vanskelig å finne midler på kort tid. Arrangementet er avhengig av å ha en sikkerhet i økonomien, og en må mulig satse på støtte fra lokalt hold, fra kommune og næringsliv.

Sponsorer og erfaringer fra 2011:

MGL søkte DNB og Sparebank1, Lom og Sjåk.  Arrangementet måtte ha 40 000 for å balansere budsjettet.

Dnb stilte krav om å være alene om sponsingen og kunne gå inn med 30 000. Sparebank 1 bydde over og ga 40 000.

Temaet for dette arrangementet var Tre. Mjøsen skog ga 5000, og vi fikk 5000 av rentemidler fra skogen i Lesja v/ Kim Berget. Disse pengene gikk til arrangement på Toftan sag.

Regionrådet for Nord Gudbrandsdal ga 50 000.

Til sammen fikk MGL 100 000 i sponsormidler og tilskudd i 2011.

En god erfaring å ta med seg videre.

 

Veien videre:

Organisering

Styret bør i fremtiden være sammensatt av medlemmer fra de organisasjoner som eier MGL. Styreledervervet bør rullere mellom medlemslagene. Dette vil skape et bedre samarbeid, et sterkere eierforhold og en møteplass for lagene.

Hvert arrangement i MGL har egen komite i 2012. Alle arrangement bør starte med en idédugnad i samråd med medlemmene. Arrangementet skal ta hele bygda i bruk.

Økonomi

Arrangement i MGL skal være åpne for alle. Arrangementene kan ikke ha for høy inngangspris, og noen arrangement skal være gratis. Komiteen kan derfor ikke ta sikte på å tjene på sine arrangement. MGL er derfor avhengig av støtte både fra kommunen, regionen og eksterne sponsorer.

MGL er avhengig av velvillighet fra lokale næringsaktører. MGL setter stor pris på næringsaktører som stiller opp for å støtte og profilere seg gjennom et frivillig arrangement, fundert på lokale verdier.

Omfang

MGL er i dag besøkt av store deler av bygdefolket og mange hyttefolk. Noen arrangement trekker også folk fra regionen og lengre unna. MGL tar ikke sikte på i første omgang å gå til nasjonale høyder som arrangement. MGL ønsker å levere et produkt og en opplevelse til dagens brukere, og på sikt skape enkelt- arrangement som kan skape interesse regionalt og nasjonalt.

Resultat

Markens Grøde Lesja skal som kulturarrangement profilere Lesja på en ekte og fin måte som vi håper vil skape bolyst, vekst og næring.

 

Styret i Markens Grøde Lesja

v/ leder Aud Einbu

Lesja, 5. mars 2012

 

.